2 To 30 Padhe In Marathi । मराठी पाढे । Tables In Marathi

2 to 30 Padhe In Marathi । मराठी पाढे । Tables in marathi

2 To 30 Padhe In Marathi
2 To 30 Padhe In Marathi

गणिताचं नाव काढल्यावर भीती वाटतेच म्हणून आम्ही गणित सोपं करण्यासाठी या लेखात मराठी पाढे ( 2 to 30 Padhe in Marathi ) पाहणार आहोत. चला तर मग बघूया!

2 to 10 Padhe in Marathi

2 To 10 Padhe In Marathi
2 To 30 Padhe In Marathi
२ चा पाढा – 2 Table Maths
२×१=२
२×२=४
२×३=६
२×४=८
२×५=१०
२×६=१२
२×७=१४
२×८=१६
२×९=१८
२×१०=२०
5 चा पाढा – 5 Table Maths
५×१=५
५×२=१०
५×३=१५
५×४=२०
५×५=२५
५×६=३०
५×७=३५
५×८=४०
५×९=४५
५×१०=५०
8 चा पाढा – 8 Table Maths
८×१=८
८×२=१६
८×३=२४
८×४=३२
८×५=४०
८×६=४८
८×७=५६
८×८=६४
८×९=७२
८×१०=८०
३ चा पाढा – 3 Table Maths
३×१=३
३×२=६
३×३=९
३×४=१२
३×५=१५
३×६=१८
३×७=२१
३×८=२४
३×९=१८
३×१०=२०
6 चा पाढा – 6 Table Maths
६×१=६
६×२=१२
६×३=१८
६×४=२४
६×५=३०
६×६=३६
६×७=४२
६×८=४८
६×९=५४
६×१०=६०
9 चा पाढा – 9 Table Maths
९×१=९
९×२=१८
९×३=२७
९×४=३६
९×५=४५
९×६=५४
९×७=६३
९×८=७२
९×९=८१
९×१०=९०
4 चा पाढा – 4 Table Maths
४×१=४
४×२=८
४×३=१२
४×४=१६
४×५=२०
४×६=२४
४×७=२८
४×८=३२
४×९=३६
४×१०=४०
7 चा पाढा – 7 Table Maths
७×१=७
७×२=१४
७×३=२१
७×४=२८
७×५=३५
७×६=४२
७×७=४९
७×८=५६
७×९=६३
७×१०=७०
10 चा पाढा – 10 Table Maths
१०×१=१०
१०×२=२०
१०×३=३०
१०×४=४०
१०×५=५०
१०×६=६०
१०×७=७०
१०×८=७०
१०×९=९०
१०×१०=१००
2 To 30 Padhe In Marathi
2 To 30 Padhe In Marathi
11 चा पाढा – 11 Table Maths
११×१=११
११×२=२२
११×३=३३
११×४=४४
११×५=५५
११×६=६६
११×७=७७
११×८=८८
११×९=९९
११×१०=११०
12 चा पाढा – 12 Table Maths
१२×१=१२
१२×२=२४
१२×३=३६
१२×४=४८
१२×५=६०
१२×६=७२
१२×७=८४
१२×८=९६
१२×९=१०८
१२×१०=१२०
13 चा पाढा – 13 Table Maths
१३×१=१३
१३×२=२६
१३×३=३९
१३×४=५२
१३×५=६५
१३×६=७८
१३×७=९१
१३×८=१०४
१३×९=११७
१३×१०=१३०
14 चा पाढा – 14 Table Maths
१४×१=१४
१४×२=२८
१४×३=४२
१४×४=५६
१४×५=७०
१४×६=८४
१४×७=९८
१४×८=११२
१४×९=१२६
१४×१०=१४०
15 चा पाढा – 15 Table Maths
१५×१=१५
१५×२=३०
१५×३=४५
१५×४=६०
१५×५=७५
१५×६=९०
१५×७=१०५
१५×८=१२०
१५×९=१३५
१५×१०=१५०
16 चा पाढा – 16 Table Maths
१६×१=१६
१६×२=३२
१६×३=४८
१६×४=६४
१६×५=८०
१६×६=९६
१६×७=११२
१६×८=१२८
१६×९=१४४
१६×१०=१६०
17 चा पाढा – 17 Table Maths
१७×१=१७
१७×२=३४
१७×३=५१
१७×४=६८
१७×५=८५
१७×६=१०२
१७×७=११९
१७×८=१३६
१७×९=१५३
१७×१०=१७०
18 चा पाढा – 18 Table Maths
१८×१=१८
१८×२=३६
१८×३=५४
१८×४=७२
१८×५=९०
१८×६=१०८
१८×७=१२६
१८×८=१४४
१८×९=१६२
१८×१०=१८०
19 चा पाढा – 19 Table Maths
१९×१=१९
१९×२=३८
१९×३=५७
१९×४=७६
१९×५=९५
१९×६=११४
१९×७=१३३
१९×८=१५२
१९×९=१७१
१९×१०=१९०
20 चा पाढा – 20 Table Maths
२०×१=२०
२०×२=४०
२०×३=४०
२०×४=४०
२०×५=४०
२०×६=४०
२०×७=४०
२०×८=४०
२०×९=४०
२०×१०=४०

2 to 30 Padhe in Marathi

2 To 30 Padhe In Marathi
Padhe In Marathi
21 चा पाढा – 21 Table Maths
२१×१=२१
२१×२=४२
२१×३=६३
२१×४=८४
२१×५=१०५
२१×६=१२६
२१×७=१४७
२१×८=१६८
२१×९=१८९
२१×१०=२१०
26 चा पाढा – 26 Table Maths
२६×१=२६
२६×२=५२
२६×३=७८
२६×४=१०४
२६×५=१३०
२६×६=१५६
२६×७=१८२
२६×८=२०८
२६×९=२३४
२६×१०=२६०
22 चा पाढा – 22 Table Maths
२२×१=२२
२२×२=४४
२२×३=६६
२२×४=८८
२२×५=११०
२२×६=१३२
२२×७=१५४
२२×८=१७६
२२×९=१९८
२२×१०=२२०
27 चा पाढा – 27 Table Maths
२७×१=२७
२७×२=५४
२७×३=८१
२७×४=१०८
२७×५=१३५
२७×६=१६२
२७×७=१८९
२७×८=२१६
२७×९=२४३
२७×१०=२७०
23 चा पाढा – 23 Table Maths
२३×१=२३
२३×२=४६
२३×३=६९
२३×४=९२
२३×५=११५
२३×६=१३८
२३×७=१६१
२३×८=१८४
२३×९=२०७
२३×१०=२३०
28 चा पाढा – 28 Table Maths
२८×१=२८
२८×२=५६
२८×३=८४
२८×४=११२
२८×५=१४०
२८×६=१६८
२८×७=१९६
२८×८=२२४
२८×९=२५२
२८×१०=२८०
24 चा पाढा – 24 Table Maths
२४×१=२४
२४×२=४८
२४×३=७२
२४×४=९६
२४×५=१२०
२४×६=१४४
२४×७=१६८
२४×८=१९२
२४×९=२१६
२४×१०=२४०
29 चा पाढा – 29 Table Maths
२९×१=२९
२९×२=५८
२९×३=८७
२९×४=११६
२९×५=१४५
२९×६=१७४
२९×७=२०३
२९×८=२३२
२९×९=२६१
२९×१०=२९०
25 चा पाढा – 25 Table Maths
२५×१=२५
२५×२=५०
२५×३=७५
२५×४=१००
२५×५=१२५
२५×६=१५०
२५×७=१७५
२५×८=२००
२५×९=२२५
२५×१०=२५०
30 चा पाढा – 30 Table Maths
३०×१=३०
३०×२=६०
३०×३=९०
३०×४=१२०
३०×५=१५०
३०×६=१८०
३०×७=२१०
३०×८=२४०
३०×९=२७०
३०×१०=३००

तर हे होत Padhe in Marathi लेख या मध्ये १-३० पढे दिले आहेत. विद्याथीसाठी खूप महत्वाचा आहे. पाढे पाठ असंन म्हणजे बेसिक गणित पक्का असंण. या लेखात कोणतीही चुकी असल्यास आम्हाला कळवा.

हे लेख सुद्धा नक्की वाचा.

Number Table – Wikipedia

Darjamarathicha वर लेख वाचल्या विषयी धन्यवाद!!!!

शेअर करा….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *